12th Tamil Test 18 – பண்டைய காலத்துப் பள்ளிக்கூடங்கள் | TNPSC Exams 2024

1. இரட்டை அர்த்தங்கள் மாண்டுபோகவில்லை நூலின் ஆசிரியர்

 1. காளமேகப்புலவர்
 2. அ.கா. பெருமாள்
 3. அழகிய சொக்கநாதபுலவர்
 4. தமிழன்பன்
Answer & Explanation
Answer:– அ.கா. பெருமாள்

2. தவறானவற்றை தேர்க

1. வித்யாரம்பம் – கல்வி தொடக்கம்
2. வித்யாப்பியாசம் – கல்விப் பயிற்சி
3. உபாத்தியாயர் – ஆசியர்
4. அக்ஷராப்பியாயசம் – எழுத்துப்பபயிற்சி

 1. 1, 2 தவறு
 2. 3, 4 தவறு
 3. அனைத்தும் தவறு
 4. அனைத்தும் சரி
Answer & Explanation
Answer:– அனைத்தும் சரி

3. ஊர்தோறும் பொதுவான இடத்தில் ஒரு பெரிய மரத்தினடியே மேடையொன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதனை _______
எனக் கூறுவர்.

 1. மன்றம்
 2. மையம்
 3. அம்பலம்
 4. பிராயம்
Answer & Explanation
Answer:– a மற்றும் c

4. ஜைன மடங்களுக்கும், பாடசாலைகளுக்கும் பொதுவான பெயர்

 1. திண்ணை
 2. மாடம்
 3. வீதி
 4. பள்ளி
Answer & Explanation
Answer:– பள்ளி

5. கூற்று (A): சுவடிகளிலுள்ள எழுத்துக்கள் செவ்வனே தெரிவதற்காகச் சுவடியில் வசம்பு, மஞ்சள், மணத்தக்காளியிலைச்சாறு அல்லது
ஊமத்தையிலைச்சாறு, மாவிலைக்கரி, தர்ப்பைக்கரி முதலியவற்றைக் கூட்டிச் செய்த மையை அதில் தடவுவார்கள்.
காரணம் (R): மை தடவிப் புத்தகத்தை வாசிக்கத் தொடங்குவதனால் அக்ஷராப்பியாசத்தை ‘மையாடல் விழா’ என்று சொல்வார்கள்.

 1. கூற்று (A) சரி காரணம் (R) தவறு
 2. கூற்று (A)யும் காரணம் (R)யும் சரி, கூற்று (A) காரணம் (R)விற்கான சரியான விளக்கத்தை தருகிறது.
 3. கூற்று (A)யும் காரணம் (R)யும் சரி, கூற்று (A) காரணம் (R)விற்கான சரியான விளக்கத்தை தரவில்லை.
 4. கூற்று (A) தவறு காரணம் (R) சரி
Answer & Explanation
Answer:– கூற்று (A)யும் காரணம் (R)யும் சரி, கூற்று (A) காரணம் (R)விற்கான சரியான விளக்கத்தை தருகிறது.

6. கூற்றினை ஆராய்க

1. ஐயாண் டெய்தி மையாடி அறிந்தார் கலைகள் – சிந்தாமணி.
2. மஞ்சள் குளிப்பாட்டி மையிட்டு முப்பாலும்
மிஞ்சப் புகட்ட மிகவளர்ந்தாய் – தமிழ்விடு தூது

 1. கூற்று 1, 2 சரி
 2. கூற்று 1, 2 தவறு
 3. கூற்று 1 தவறு, 2 சரி
 4. கூற்று 1 சரி, 2 தவறு
Answer & Explanation
Answer:– கூற்று 1, 2 சரி

7. இரட்டைத் துளையுள்ள ஏடுகளில் ஒரு துளையில் செப்புக்
கம்பி அல்லது மூங்கிற் குச்சியைச் செருகிக் கட்டுவதற்கு ________ என்று பெயர்.

 1. பாசுரம்
 2. நாராசம்
 3. துலாபாரம்
 4. தலாராசம்
Answer & Explanation
Answer:– நாராசம்

8. __________ என்னும் பழைய இலக்கண நூலிலும் பிறவற்றிலும் பிரியுங் காலம் ஓதற் பிரிவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

 1. நனனூல்
 2. தண்டியலங்காரம்
 3. அகத்தியம்
 4. தொல்காப்பியம்
Answer & Explanation
Answer:– தொல்காப்பியம்

9. பொருந்தாதவற்றை தேர்க

 1. தமிழ் தாத்தா -உ.வே.சா.
 2. புலமைப் பெருங்கடல் – ஜி.யு.போப்
 3. தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் – சி.வை.தாமோரனார்
 4. வசனநடை கைவந்த வல்லாளர்’  – ஆறுமுக நாவலர்
Answer & Explanation
Answer:– புலமைப் பெருங்கடல் – ஜி.யு.போப்

10. உ.வே.சா-விற்கு சென்னை மாநிலக் கல்லூரி டாக்டர் பட்டம் வழங்கிய ஆண்டு

 1. 1932
 2. 1942
 3. 1922
 4. 1952
Answer & Explanation
Answer:– 1932

11. வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்றிவை
கடனாக் கொளினே மடநனி இகக்கும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல்

 1. அகநானூறு
 2. தொல்காப்பியம்
 3. நாலடியார்
 4. நன்னூல்
Answer & Explanation
Answer:– நன்னூல்

12. கூற்றினை ஆராய்க

1. சுவடிகளை வைப்பதற்கும் எடுத்துச் செல்வதற்கும் உபயோகப்படும் கருவிக்குத் தூக்கு என்று பெயர்
2. அதனை அசை என்றும் சொல்வதுண்டு.

 1. 1 சரி, 2 தவறு
 2. 1, 2 சரி
 3. 1, 2 தவறு
 4. 1 தவறு, 2 சரி
Answer & Explanation
Answer:– 1, 2 சரி

13. எழுத்தாணிகளின் வகைகளில் தவறானவற்றை தேர்க

 1. மடக்கெழுத்தாணி
 2. வாரெழுத்தாணி
 3. குண்டெழுத்தாணி
 4. வன்னெழுத்தாணி
Answer & Explanation
Answer:-வன்னெழுத்தாணி

14. புள்ளி, கால், கொம்பு, விலங்கு முதலியவை ______ எழுத்தின் உறுப்புக்கள்.

 1. வரி
 2. ஓவிய
 3. ஒலி
 4. கோட்டு
Answer & Explanation
Answer:– வரி

15. _______ பிராயத்தில் வித்தியாப்பியாசம் செய்யும்பொழுது தாய் தந்தையர் பிள்ளைகளை ஆசிரியர்களிடம் அடைக்கலமாகக் கொடுத்து வந்தார்கள்.

 1. நான்காம்
 2. ஐந்தாம்
 3. ஆறாம்
 4. மூன்றாம்
Answer & Explanation
Answer:– ஐந்தாம்

16. நவத்வீபம் என்பது ________ உள்ள ஓர் ஊர்

 1. வங்காளம்
 2. மகாராஷ்டிரம்
 3. குஜராத்
 4. கேரளா
Answer & Explanation
Answer:– வங்காளம்

17. கணிதத்தில் கீழ்வாயிலக்கம், மேல்வாயிலக்கம், குழிமாற்று முதலிய பலவகை வாய்பாடுகள் பாடமாக வேண்டுமென்று சொல்வதை காணும் முறை

 1. தலமேல்ப்பாடம்
 2. தலகீழ்ப்பாடம்
 3. கணிதப்பாடம்
 4. அறிவுப்பாடம்
Answer & Explanation
Answer:– தலகீழ்ப்பாடம்

18. சீதாள பத்திரம் என்பதன் பொருள்

 1. சித்திர மடல்
 2. தாழை மடல்
 3. எழுத்து மடல்
 4. கடித மடல்
Answer & Explanation
Answer:– தாழை மடல்

19. வரலாற்றாய்வாளரும் தமிழறிஞருமான டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் ___________விடம் திண்ணைப்பள்ளி படித்திருக்கிறார்.

 1. மௌனகுரு
 2. மகாவித்துவான் சபாபதி
 3. உ.வே.சா
 4. மறைமலையடிகள்
Answer & Explanation
Answer:– மௌனகுரு

1 thought on “12th Tamil Test 18 – பண்டைய காலத்துப் பள்ளிக்கூடங்கள் | TNPSC Exams 2024”

Leave a Comment